Τα σχολεία της Eλληνικής κοινότητας

Τα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι (Σ.Ε.Κ.Λ.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν από το 1968. Το 1981, με υπουργική απόφαση, αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα της ημεδαπής και λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τα δημόσια σχολεία της πατρίδας. Η ίδρυση των σχολείων ήταν σταθμός για την ζωή της παροικίας, γιατί οργάνωσαν τη ζωή της, ενίσχυσαν και ενισχύουν την ελληνική παρουσία και την εθνική συνείδηση. Παρέχουν στους μαθητές ελληνική μόρφωση και παιδεία.

Τα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι (Σ.Ε.Κ.Λ.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν από το 1968. Το 1981, με υπουργική απόφαση, αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα της ημεδαπής και λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τα δημόσια σχολεία της πατρίδας. Η ίδρυση των σχολείων ήταν σταθμός για την ζωή της παροικίας, γιατί οργάνωσαν τη ζωή της, ενίσχυσαν και ενισχύουν την ελληνική παρουσία και την εθνική συνείδηση. Παρέχουν στους μαθητές ελληνική μόρφωση και παιδεία.

Εκδηλώσεις του Σχολείου